Wdrożenie systemów zarządzania OHSAS 18001

Norma OHSAS 18001:1999 - Occupational health and safety management systems - Specification jest powszechnie uznanym brytyjskim standardem dotyczącym bezpieczeństwa pracy. Oparte są na nim założenia Polskiej Normy PN-N-18001:2004 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Wymagania. Występujące między nimi, drobne różnice są praktycznie pomijalne.

OHSAS 18001:2007

W 2007 r. pojawiła się nowa wersja standardu systemu zarządzania OHSAS 18001:2007, która zastępuje poprzednią od 2009 roku. Zmiany dotyczą m.in. zwiększenia wymagań odnośnie bezpieczeństwa zdrowia oraz lepszej integracji z normą środowiskową ISO 14001:2004. Wciąż trwają prace dotyczące stworzenia formalnego, gotowego do wdrożenia, jednolitego, międzynarodowego standardu ISO dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy (ISO 45001). Zakończenie prac planowane jest na przełom 2017/2018 roku.

System zarządzania zintegrowany z ISO 9001 i ISO 14001

Powodem przedłużających się prac są różnice w prawodawstwie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy w poszczególnych państwach. System zarządzania OHSAS 18001 zaprojektowany jest tak, aby zintegrować go z systemem ISO 9001 i ISO 14001 i, podobnie jak tamte, jest oparty o zasadę ciągłego doskonalenia. Wytyczne pomagające we wdrożeniu systemu znajdują się w PN-N-18002:2000 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Poprawa bezpieczeństwa i higiena pracy

Wdrożenie OHSAS 18001 daje firmom możliwość prowadzenia systematycznych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach systemu zarządzania spójnego z innymi standardami. Schemat działań w tym zakresie przedstawia się następująco:

 • określenie i zadeklarowanie Polityki BHP;
 • identyfikacja wymagań prawnych, ich udostępnienie w organizacji i ciągła aktualizacja;
 • ustanowienie celów ogólnych i szczegółowych dotyczących bhp;
 • planowanie działań dla osiągnięcia wyznaczonych celów:
 • szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja:
 • komunikowanie się:
 • dokumentacja BHP, w tym zapisy związane z wymaganiami prawnymi;
 • zarządzanie ryzykiem zawodowym:
 • organizacja prac i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami;
 • zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i poważne awarie;
 • sprawdzanie oraz działania korygujące i zapobiegawcze.

Norma nie ustanawia żadnych bezwzględnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, jej wdrożenie jedynie zmusza do podjęcia zobowiązań w tym zakresie, stosownie do swojej strategii i możliwości organizacyjnych. Silny akcent jest kładziony na spełnianie wymagań prawnych oraz na relacje ze stronami zainteresowanymi, w tym ze swoimi pracownikami, w stosunku do których firma ma szereg obowiązków.

Jakie korzyści daje wdrożenie OHSAS 18001?

Wśród korzyści, jakie płyną dla firmy z wdrożenia systemu zarządzania OHSAS 18001, można wymienić:

 • zmniejszenie liczby a zatem i kosztów wypadków w pracy;
 • zmniejszenie wydatków związanych z chorobami zawodowymi;
 • zwiększenie wydajności dzięki poprawie warunków pracy;
 • budowanie wzajemnego zaufania w organizacji skutkujące ogólną poprawą wszystkich procesów;
 • uzyskanie wizerunku firmy bezpiecznej i przyjaznej (zwłaszcza po uzyskaniu Certyfikatu od niezależnej jednostki certyfikującej).